Privacy Verklaring

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden welke zijn overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing op alle bestellingen van goederen en diensten door de OPDRACHTGEVER bij ASORECO nv, met maatschappelijke zetel te Dendermondsesteenweg 48A/002, 9000 Gent (BE 0822.654.525).  In geval van tegenstrijdigheid primeren de bijzondere voorwaarden.

ASORECO nv en de OPDRACHTGEVER worden hierna samen de Partijen genoemd.

De toepassing van deze Algemene Voorwaarden sluit de toepassing van de algemene voorwaarden van de OPDRACHTGEVER uit, tenzij anders overeengekomen in bijzondere voorwaarden, via een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Door de plaatsing van een bestelling van goederen en/of diensten bij ASORECO ontstaat een overeenkomst tussen de Partijen met wederzijdse rechten en verplichtingen. Hierbij erkent de OPDRACHTGEVER dat hij volledig kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk aanvaardt.

ASORECO nv heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving (per brief of per e-mail) aan de OPDRACHTGEVER. Afwezigheid van reactie op de gewijzigde Algemene Voorwaarden binnen de 15 werkdagen wordt als een impliciete aanvaarding door de OPDRACHTGEVER beschouwd.

1. Algemeen - toepassingsgebied

De nv Asoreco, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 48A/b2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0822.654.525 hecht veel belang aan uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.  

De verwijzing naar ‘wij’ of ‘ons’ verwijst naar de nv Asoreco, haar medewerkers en aangestelden en eventueel met haar verbonden ondernemingen.  De verwijzing naar ‘u’ of ‘uw’ betreft een verwijzing naar elke gebruiker van een website, applicatie of dienst van de nv Asoreco.

Deze Privacyverklaring is onder meer van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen:

via online diensten zoals via het gebruik van elke website die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevat, onze social media diensten, applicaties, etc. De websites www.constructionsitemanager.eu en www.c-site.eu vallen onder meer onder de verantwoordelijkheid van de nv Asoreco. Noteer dat heel wat informatie beschikbaar is op de websites zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

alle persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt in de hoedanigheid van klant, prospect, partner, ... , en dit per telefoon, smsbericht, email, brief, via het afgeven van businesskaartje, via het inschrijven op een nieuwsbrief of in het algemeen via enige vorm van schriftelijke of mondelinge communicatie.

U bent op geen enkel moment verplicht om persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar voor het verlenen van onze diensten in het kader van een professionele samenwerking is het onmogelijk deze te verstrekken wanneer u niet kan instemmen met de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens.Deze Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de veilige en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord dat u kennis genomen heeft van deze Privacyverklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan alsmede met de verwerking van de persoonsgegevens.Deze Privacyverklaring informeert u over de volgende zaken:wie de verwerkingsverantwoordelijke is van de gegevens (2.)welke informatie (persoonsgegevens) wij over u verzamelen (3.)hoe en voor welke verwerkingsdoeleinden wij deze informatie zullen gebruiken (4.)wanneer wij de gegevens mogen aanwenden om contact op te nemen met u (5.)in welke gevallen gegevens met derden kunnen worden gedeeld (6.)voor welke duur de gegevens zullen bewaard worden (7.welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens (8.)wijzigingen aan de privacyverklaring (9.)

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens is de nv Asoreco, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 48A/b2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0822.654.525.Als verantwoordelijke voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming vande persoonlijke levenssfeer, alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

3. Persoonsgegevens

In functie van uw relatie met de nv Asoreco, wijze het als klant, leverancier, onderaannemer, prospect, netwerkcontact of partner kan u mogelijkerwijze de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken. Persoonsgegevens dienen verstaan te worden als informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maken, zoals:Naam bedrijfVoor- en achternaamGeslachtGeboortedatumFunctie(titel)EmailadresTelefoonnummers (vast en mobiel)Voorkeur van taalPostadresBTW nummerInformatie in functie van het gebruik van de website (zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief) het IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s, etc)Informatie in functie van het gebruik van de social media kanalen (bv bij het liken van pagina’s)Informatie in functie van het lezen van nieuwsbrieven U wordt erop gewezen dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij kunnen vertrouwen op de juistheid van deze gegevens. Indien u zou opmerken dat deze gegevens niet meer up to date zouden zijn, dan verzoeken wij u ons dit onmiddellijk te melden op info@asoreco.com.

4. Verwerkingsdoeleinden

De nv Asoreco zal persoonsgegevens gebruiken voor onder meer de volgende doeleinden:Voor het verschaffen van informatie rond onze dienstverleningVoor het verstrekken van onze dienstverlening in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of een bestellingVoor het gebruik van onze online diensten en applicatiesVoor het klantenbeheerVoor de boekhoudingOm uw eventuele verzoeken en/of vragen te behandelenOm u toe te laten online diensten en applicaties gebruiksvriendelijk te laten ervarenOm het aantal bezoekers van websites te identificerenVoor analyse- en onderzoeksdoeleinden teneinde onze dienstverlening te verbeterenVoor direct marketing activiteiten zoals het toesturen van nieuwsbrieven, promotionele of commerciële informatieOm u op de hoogte te houden van activiteiten, evenementen en updatesIndien wij uw persoonsgegevens zouden gebruiken voor andere dan de hiervoor vermelde doeleinden, zullen wij u hiervan op voorhand op de hoogte brengen.Wij wensen er u op te wijzen dat geen enkele website gegarandeerd veilig is. Paswoorden kunnen ontdekt worden, indien u hier twijfel over heeft gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen of info@asoreco.com. Wij zullen nooit contact met u opnemen om uw login en/of paswoord op te vragen. Websites beheerd door de nv Asoreco kunnen hyperlinks bevatten die eigendom zijn of beheerd worden door derden, met een eigen privacybeleid en cookiebeleid. De nv Asoreco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites van derden.Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

5. Contactname

Wij kunnen met u contact nemen in de volgende gevallen:In het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst die u met ons bent aangegaan of een bestelling die u bij ons heeft geplaatstIn verband met om het even welke dienst of activiteit waarvoor u online of per e-mail heeft ingetekendIn verband met enige schriftelijke of mondelinge communicatie welke we van u ontvangen in het kader van door ons verstrekte of nog te verstrekken dienstenIn het kader van de uitvoering van wettelijke rechten en verplichtingenIn het kader van (vrijwillige) deelname aan onderzoeken of enquêtes over onze dienstverleningVoor direct marketing activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) waarbij de toestemming op elk moment kan worden ingetrokken.

6. Delen van gegevens

De nv Asoreco zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.In het algemeen zullen wij op geen enkel moment uw persoonsgegevens delen met derden behoudens met uw instemming, behoudens in de volgende gevallen:Bij de uitvoering van een wettelijke, regelgevende of gerechtelijke verplichting Bij het verzenden of posten van beledigende of ongepaste inhoud op websites of social media kanalenIndien de nv Asoreco ophoudt te bestaan als verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld in geval van fusie, overname, faillissement of in het algemeen eender welke vorm van fundamentele wijziging van aandeelhouderschap / zeggenschap van de nv Asoreco.Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door externe dienstverleners, zoals IT-providers, boekhouder, evenals in voorkomend geval door de overheid.Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen echter de nodige maatregelen nemen om enkel persoonsgegevens door te sturen naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Indien gebruik wordt gemaakt van externe dienstverleners worden enkel de persoonsgegevens verstrekt welke nodig zijn vor de uitvoering van de bedoelde dienstverlening. Zij zullen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens dienen te respecteren uw persoonsgegevens op geen enkel moment voor direct marketing doeleinden kunnen gebruiken.

7. Duur van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die nodig is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.Persoonsgegevens zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na het laatste gebruik ervan, hetzij na de beëindiging van de overeenkomst of de klantenrelatie uit onze systemen worden verwijderd, behoudens wettelijke uitzonderingen die een langere bewaartermijn rechtvaardigen of noodzakelijk maken. U hebt steeds het recht uw persoonsgegevens te wijzigen of te laten wissen, zoals hierna bepaald.

8. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperkenU heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motievenU heeft het recht om de instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te te trekken U heeft het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderenU heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens en na te gaan waarvoor deze worden aangewendU heeft het recht tot verbetering van onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevensU heeft het recht om op elk ogenblik uw communicatievoorkeuren aan te passen of af te zien van communicatie door onderaan op een e-mail op ‘uitschrijven’ te klikken, uw voorkeuren in uw account op de website of applicatie aan te passen of ons een email te sturen

Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.Indien u uw voormelde rechten wenst uit te oefenen of u nog vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring kan u contact nemen met info@asoreco.com, +32 9 279 12 60. Wij zullen uw verzoek binnen de 10 werkdagen behandelen.Wij nemen de nodige interne maatregelen om op een veilige, transparante en vertrouwelijke manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 2 274 48 00 - Email contact@apd-gba.beIn geen geval kan de nv Asoreco aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan nu en dan worden bijgewerkt.  De laatste versie van deze privacyverklaring zal steeds op de website www.c-site.eu beschikbaar zijn. Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze privacyverklaring heeft u een aantal rechten zoals omschreven in punt 8 hierboven.
Bedankt, we hebben je aanvraag goed ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Volg ons