1. Toepasselijkheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden welke zijn overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing op alle bestellingen van goederen en diensten door de OPDRACHTGEVER bij ASORECO nv, met maatschappelijke zetel te Dendermondsesteenweg 48A/002, 9000 Gent (BE 0822.654.525).  In geval van tegenstrijdigheid primeren de bijzondere voorwaarden.

ASORECO nv en de OPDRACHTGEVER worden hierna samen de Partijen genoemd.

De toepassing van deze Algemene Voorwaarden sluit de toepassing van de algemene voorwaarden van de OPDRACHTGEVER uit, tenzij anders overeengekomen in bijzondere voorwaarden, via een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Door de plaatsing van een bestelling van goederen en/of diensten bij ASORECO ontstaat een overeenkomst tussen de Partijen met wederzijdse rechten en verplichtingen. Hierbij erkent de OPDRACHTGEVER dat hij volledig kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk aanvaardt.

ASORECO nv heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving (per brief of per e-mail) aan de OPDRACHTGEVER. Afwezigheid van reactie op de gewijzigde Algemene Voorwaarden binnen de 15 werkdagen wordt als een impliciete aanvaarding door de OPDRACHTGEVER beschouwd.

2. Goederen en diensten

De levering van goederen en diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn (niet-limitatief):

Goederen:

- Verkoop of verhuur van hardware (controller units met vast internet of 3G/4G, camera’s, specifieke stand alone oplossingen, masten, etc)

- Terbeschikkingstelling van bijvoorbeeld masten, generatoren, etc die door ASORECO bij een derde partij worden aangekocht of gehuurd.

Diensten:
- Licentie op het gebruik van het softwareplatform ‘C-SITE’ en storage van data op een beveiligde cloudserveromgeving – het softwaresysteem neemt beelden (foto’s) met een bepaalde frequentie welke op voorhand in overleg met de OPDRACHTGEVER wordt bepaald

- Dienstverlening waarin onder meer begrepen wordt: installatie, projectcoördinatie, specifieke diensten op vraag van de OPDRACHTGEVER zoals bijvoorbeeld onderhoud, interventies on-site, koppeling aan websites of intranetsites, koppeling aan social media kanalen, maskering van beelden, stitching van beelden van meerdere camera’s, livestream, etcVoorziening van diensten (bijvoorbeeld mobiele dataverbinding) die door ASORECO bij een derde partij worden opgenomen.

3. Offertes

Alle offertes vanwege ASORECO aan de OPDRACHTGEVER zijn geldig onder voorbehoud van materiële vergissingen. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes 1 maand geldig vanaf de verzendingsdatum aan de OPDRACHTGEVER.

Offertes worden steeds verstrekt op basis van de door de OPDRACHTGEVER aangeleverde gegevens (bijvoorbeeld mondelinge inlichtingen, inplantingsplan, meetstaat, gewenste en haalbare uitvoeringstermijn etc). De prijs aangegeven in de offertes is in principe een forfaitaire prijs tegen dewelke ASORECO de goederen en/of diensten zal aanleveren op basis van de aangeleverde gegevens. Indien echter zou blijken dat de aangeleverde gegevens onvolledig of foutief zijn kan dit aanleiding geven tot een herziening van de aangeboden prijs in de offerte.

Er komt pas een overeenkomst tot stand van zodra een bevoegd aangestelde van de OPDRACHTGEVER uitdrukkelijk de offerte bevestigd heeft via een orderbevestiging.  Deze orderbevestiging kan de ondertekening en verzending van de offerte zijn of het verzenden van een bestelbon (zie artikel 4 hierna) of een bevestiging voor akkoord per email of enige andere vorm van schriftelijke bevestiging.  

4. Bestellingen

Elke bestelling door de OPDRACHTGEVER dient vergezeld zijn van een bestelbon of vergelijkbaar document met minimaal de volgende gegevens:het juiste aantal en type van goederen en dienstengekozen frequentie van de beelden adres van de werf (en leveringsadres indien verschillend van adres werf)werfreferentiede gegevens van de contactpersonen van de OPDRACHTGEVER voor de bestellingde facturatiegegevens (inclusief email) en indien vereist, de purchase order nummer/intern goedkeuringsdocument, receptiebon en/of specifieke facturatieprocedureen meer in het algemeen, alle nuttige informatie in het kader van de bestelling en levering (bijvoorbeeld specifieke kenmerken van de werf, etc).Bij voorkeur wordt alle informatie via e-mail aan ASORECO bezorgd op support@asoreco.com.Indien de klant de bestelling annuleert dan is ASORECO gerechtigd alle reeds gemaakte kosten en gederfde opbrengsten (van welke aard ook) in rekening te brengen als schadevergoeding. Zulke schadevergoeding bedraagt steeds minimum van 10% van het bedrag excl BTW zoals voorzien in de goedgekeurde offerte.

5. Leveringen

Alle leveringen worden gedaan op het door de OPDRACHTGEVER op de bestelbon aangegeven leveringsadres. Leveringen zullen gebeuren in overleg met de contactpersoon van de OPDRACHTGEVER op de werf (of op het leveringsadres).  Indien de levering gepaard gaat met installatie (zie artikel 6 van de Algemene Voorwaarden) zal ASORECO zelf de bestelde goederen meebrengen, behoudens anders overeengekomen.Vanaf de levering (zowel bij aankoop als bij huur) vallen de goederen onder de volledige verantwoordelijkheid van de OPDRACHTGEVER, zoals bijvoorbeeld voor diefstal, schade, etc. Eventueel zichtbaar gebrek aan de goederen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan ASORECO binnen de 5 werkdagen.In het geval van aankoop van goederen van ASORECO blijven deze eigendom van ASORECO tot volledige betaling van de factuur en de OPDRACHTGEVER verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit eigendomsvoorbehoud. De OPDRACHTGEVER mag op geen enkel moment de goederen verder verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren vooraleer de eigendom van de goederen is overgegaan.

6. Goederen en diensten

De OPDRACHTGEVER gaat uitdrukkelijk akkoord dat hij zelf en op zijn kosten de volgende zaken voorziet op de werf:Elektriciteitsvoorziening tot aan de gekozen locatie voor de camera(‘s)/controller unit(s)Indien niet gekozen wordt voor een 3G/4G verbinding (zie artikel 1 hiervoor), een vaste internetaansluiting welke minimaal aan volgende vereisten voldoet: Firewall moet volgend verkeer toelaten:VPN outgoing traffic to itc5.asoreco.com (139.162.163.70) port 1194 & port 1195UploadcapaciteitFull HD beeld : 5 GB per maand4 K beeld : 10 GB per maandUitgaande van frequentie maximaal om de 5 minuten tijdens de werkuren ( 5 dagen per week)Upload snelheid ( enkel van toepassing voor livestream)150- 500 kb/ secondeIndien er specifieke procedures van toepassing zijn op de werf (bv toegang) waarvoor ASORECO kosten dient te maken, zijn deze niet inbegrepen in de offerte, tenzij anders overeengekomen.

7. Uitvoering / Installaties

Tenzij anders overeengekomen zal de installatie gebeuren door ASORECO of een aangestelde (dit kan ook een onderaannemer zijn onder de verantwoordelijkheid van ASORECO).  Op het moment van de bestelling of ten laatste op het moment van een voorafgaand plaatsbezoek (indien vereist) zullen de concrete modaliteiten van installatie (uur, plaats, beschikbaarheid van voorzieningen en materialen etc) overeengekomen worden.

ASORECO engageert zich om vanaf de plaatsing van de bestelling en het aanleveren van alle nodige informatie, in normale omstandigheden een doorlooptijd te garanderen van 14 werkdagen tot de installatie. Dit is echter indicatief en kan nooit als dusdanig als een fatale termijn worden beschouwd. Voor de installatie zal de OPDRACHTGEVER alle medewerking verlenen teneinde de installatie zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen. ASORECO engageert zich om de installatie uit te voeren volgens de regels van kunst en standaarden die verwacht mogen worden van een professionele onderneming actief in de sector.Indien op de afgesproken dag van installatie zou blijken dat het niet mogelijk is te installeren om een reden te wijten aan ASORECO, behoudens overmacht in hoofde van ASORECO, zullen Partijen een nieuwe haalbare installatiedatum overeenkomen. Pas indien ASORECO in gebreke blijft deze tweede installatiedatum te respecteren zal de OPDRACHTGEVER gerechtigd zijn de bestelling te annuleren, zonder dat de OPDRACHTGEVER evenwel recht heeft op een schadevergoeding vanwege ASORECO, behoudens zware fout of grove nalatigheid vanwege ASORECO. Indien op de afgesproken dag van installatie zou blijken dat het niet mogelijk is op het afgesproken tijdstip te installeren voor een oorzaak te wijten aan de OPDRACHTGEVER (contactpersoon niet aanwezig, geen elektriciteitsvoorziening, etc) dan behoudt ASORECO zich het recht voor om de gemaakte kosten van verplaatsing, materiaal en uren (inclusief wachttijd) hiervoor separaat in rekening te brengen, behoudens overmacht aan te tonen door de OPDRACHTGEVER.Indien bij de installatie blijkt dat extra materialen of voorzieningen nodig zijn, welke niet konden voorzien worden op basis van de door de OPDRACHTGEVER aangeleverde informatie op het moment van de offerte, dan is ASORECO gerechtigd deze door te rekenen aan de OPDRACHTGEVER, aan de op dat moment geldende prijzen of uurtarieven.Indien de OPDRACHTGEVER ervoor opteert om de installatie niet door ASORECO te laten uitvoeren maar deze zelf uitvoert of door een aangestelde zal ASORECO de nodige instructies en raadgevingen verschaffen voor installatie.  Indien zou geconstateerd worden dat de goederen niet voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten dan dient de installatie gestaakt te worden en dienen eventuele tekortkomingen onverwijld schriftelijk aan ASORECO gemeld te worden.  In geval van installatie door de OPDRACHTGEVER of een door hem aangestelde is ASORECO op geen enkele manier aansprakelijk voor enige fout of gebrek aan de installatie dat bijvoorbeeld zou leiden tot niet-gewenste kwaliteit van het beeld, etc.

8. Gebruik van de goederen  

De goederen zullen door de OPDRACHTGEVER steeds gebruikt worden als een goed huisvader, zelfs als deze aangekocht zijn door de OPDRACHTGEVER.Goederen mogen na installatie niet verplaatst worden door de OPDRACHTGEVER behoudens uitdrukkelijke goedkeuring vanwege ASORECO.  De OPDRACHTGEVER draagt in voorkomend geval hiervoor alle verantwoordelijkheid.Alle schade van welke aard ook aan goederen of diefstal  hiervan (zelfs indien de OPDRACHTGEVER deze aangekocht heeft) dient gemeld te worden aan ASORECO binnen 24 uur na de vaststelling. ASORECO neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien schade of diefstal zou leiden tot verlies van gemaakte beelden, etc.Bij diefstal van of schade aan goederen die door ASORECO worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan de OPDRACHTGEVER, zal de OPDRACHTGEVER ASORECO hiervoor volledig vergoeden en akkoord gaan met een vervanging van de goederen aan de op dat moment geldende prijzen.In het geval van huur van de goederen zal de OPDRACHTGEVER op voorhand een bruikleenovereenkomst ondertekenen met een beschrijving van de in huur genoemen goederen

9. Prijzen

Alle vermelde prijzen op offertes, bestelbonnen, facturen of enig ander document zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW (aan het op dat moment toepasselijke BTW tarief) en eventuele andere taksen of bijdragen. Bij verzending van goederen kunnen extra verzendingskosten verschuldigd zijn welke rechtstreeks gedragen worden door de OPDRACHTGEVER dan wel doorgerekend worden door ASORECO aan de OPDRACHTGEVER.Voor prestaties in regie (interventies onsite en vanop afstand, specifieke ontwikkeling van of aanpassingen aan de software op vraag van de OPDRACHTGEVER, ... worden de volgende tarieven (2018) gehanteerd:Tarief interventies: 65 Euro per uurTarief development: 85 Euro per uurVerhoging voor prestaties op weekdagen buiten de werkuren (8h00-18h00) en voor zaterdagwerk: 50%Verhoging voor zondagwerk 100%Voorrijkost indien onsite: forfaitair tarief 55 Euro voor de eerste 25 kilometer (50 heen/terug) en 0,47 Euro per verreden kilometerEventuele kost specifieke hulpmiddelen (ladder, hoogtewerker, etc) zijn niet inbegrepen.

10. Facturatie en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zal de facturatie van de geleverde goederen en diensten vooraf gebeuren voor de ganse geschatte duurtijd van het project (hardware, software, dienstverlening door ASORECO en eventuele goederen en diensten van derde partijen). Partijen kunnen evenwel overeenkomen om de voortschrijdende diensten (software en eventuele diensten van derde partijen die periodiek gefactureerd worden) ook periodiek te factureren, evenwel steeds met een minimumperiode van 6 maanden.
Behoudens anderszins overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar op de rekening van ASORECO, 30 dagen vanaf de verzending van de factuur op het emailadres zoals aangegeven op de bestelbon.  De OPDRACHTGEVER gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met een elektronische verzending per email van de factuur.   Ontbreken van enig purchase order nummer, intern goedkeuringsdocument etc wat niet werd medegedeeld door de OPDRACHTGEVER op het moment van de bestelling (bestelbon) kan op generlei wijze aanleiding geven tot een verlenging van de betalingstermijn.Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de OPDRACHTGEVER ASORECO hiervan uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen na de datum van de verzending van de factuur, schriftelijk en omstandig hiervan op de hoogte brengt (per aangetekend schrijven ofwel per email ter attentie van de contactpersoon binnen ASORECO met kopie aan info@asoreco.com). Indien de OPDRACHTGEVER nalaat dit te doen zal de factuur als onherroepelijk aanvaard beschouwd worden door de OPDRACHTGEVER.Bij niet- of laattijdige betaling van een factuur is de OPDRACHTGEVER van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke interest verschuldigd op het niet- of laattijdig betaalde bedrag.  Bovendien is de OPDRACHTGEVER van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling op elke niet) of laattijdig betaalde factuur een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 5% op het desbetreffende bedrag, met een minimum van 150 Euro per factuur, alsmede alle eventuele (buiten-) gerechtelijke kosten. Bij niet- of laattijdige betaling van een factuur houdt ASORECO zich ook het recht voor om de lopende levering van diensten en/of goederen op te schorten.

11. Intellectuele eigendom / gebruiksrecht

ASORECO is en blijft ten alle tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de software C-SITE in de meest ruime zin van het woord.Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan enige octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en/of modellenrechten en of enig ander recht, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten, in de meest ruime zin van het woord. Bij schending van de intellectuele eigendomsrechten in welke zin dan ook door de OPDRACHTGEVER of een aangestelde in de meest ruime zin van het woord, zal de OPDRACHTGEVER een forfaitair bedrag betalen van 25.000 Euro, te vermeerderen met 1.000 Euro per dag vanaf de vaststelling vaan de schending, waarbij ASORECO zich het recht voorbehoud om een hoger bedrag te eisen indien zij kan aantonen dat de geleden schade groter is.De beelden zelf welke gemaakt worden door de goederen (camera’s) in het kader van deze overeenkomst worden juridisch eigendom van de OPDRACHTGEVER en hij beslist autonoom over het gebruik van de beelden en draagt terzake elke verantwoordelijkheid. De beelden kunnen geraadpleegd worden tot 3 maand na het einde van levering van diensten en kunnen aan de OPDRACHTGEVER worden overgedragen op een door hem gekozen data-opslagmedium.ASORECO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de OPDRACHTGEVER een beperkt aantal beelden en/of timelapses gemaakt voor de OPDRACHTGEVER te gebruiken voor promotionele en/of marketingdoeleinden, waarbij uiteraard de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy wordt gerespecteerd.

12. Monitoring / Servicedesk / Klantendienst / Klachten

Storingen aan camera’s aangesloten op het C-SITE softwareplatform worden automatisch door het platform gedetecteerd via een monitoring procedure. Indien het C-SITE platform geen foto's meer ontvangt van op de locatie van de camera, dan zal dit automatisch gedetecteerd worden en gecommuniceerd worden via mail naar de aangeduide contactpersonen bij de OPDRACHTGEVER. Dit gebeurt standaard op 4 vaste tijdstippen:- 4 uur na detectie en geen herstel van de connectie in tussentijd- 24 uur na detectie en geen herstel van de connectie in tussentijd- 48 uur na detectie en geen herstel van de connectie in tussentijd- 96 uur na detectie en geen herstel van de connectie in tussentijdNa deze periodieke mails zal nog éénmaal persoonlijk contact genomen worden via onze service desk met de contactpersoon voorzien door de OPDRACHTGEVER via het intake document voor aanvang van het project. Dit kan zowel via mail of telefonisch gebeuren.Alle volgende acties die door ASORECO worden ondernomen op vraag van de OPDRACHTGEVER zullen dan ook volgens de gangbare support tarieven, zoals vermeld in het prijsoverzicht van BIJLAGE X, worden toegepast. Er zal enkel actie ondernomen worden door ASORECO na overleg en goedkeuring van de OPDRACHTGEVER.Hierbij verwijzen we ook uitdrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van de OPDRACHTGEVER om als een goede huisvader de adviezen van de service desk op te volgen en de verantwoordelijkheid te nemen over de stroom en al dan niet internetvoorziening op de werf.Bij gebruik van een vaste internetverbinding verbindt de OPDRACHTGEVER zich ertoe volgende gegevens te voorzien:- Controller: DHCP OF vast IP-adres (schrappen wat niet past)  Bij vast IP-adresIP-adres
Netmask
Default gateway
DNS-server(s)
- Camera: connectie rechtstreeks op controller OF op LAN-netwerk Bij LAN-netwerkIP-adres
Netmask
Default gateway
DNS-server(s)
* Firewall moet volgend verkeer toelaten:    VPN: Outgoing UDP traffic to itc5.asoreco.com (139.162.163.70) port 1194 and 1195* Uploadcapaciteit  - Full HD beeld, frequentie: 1 beeld/5min overdag, 1 beeld/1uur ’s nachts: 5 GB/maand  - 4K kwaliteit, frequentie: 1 beeld/5min overdag, 1 beeld/1uur ’s nachts: 10 GB/maand* Uploadsnelheid (enkel van toepassing bij live stream)  - 150-500Kb/sDe klantendienst van Asoreco is elke werkdag van 9h00 tot 17h30 bereikbaar op het nummer +32 9 279 12 60 of support@asoreco.com, behoudens wettelijke feestdagen.Klachten omtrent de levering van goederen en diensten dienen steeds schriftelijk te worden aangemeld (per brief of per e-mail op support@asoreco.com) binnen de 8 werkdagen na vaststelling van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

13. Garantie en verzekering

De OPDRACHTGEVER is ten alle tijde, en dit vanaf de levering hiervan, aansprakelijk voor de aangekochte of gehuurde goederen die door ASORECO aan hem ter beschikking werd gesteld.  In geval de goederen een gebrek vertonen dat niet te wijten is aan de levering, is de verplichting van ASORECO beperkt tot herstelling of vervanging, met uitsluiting van enige schadevergoeding.  Goederen die een gebrek vertonen dienen in onderling overleg door de OPDRACHTGEVER terug bezorgd te worden aan ASORECO. De garantietermijn op de goederen is beperkt tot de wettelijke garantietermijn van de fabrikant of de leverancier (in principe 2 jaar) en deze start vanaf de leveringsdatum. Alle schadegevallen buiten de garantieperiode vallen onder de verantwoordelijkheid van de OPDRACHTGEVER.De OPDRACHTGEVER kan de goederen op zijn naam laten verzekeren tegen diefstal en/of schade en ASORECO kan hierom gevraagd de productcodes en – beschrijving geven.

14. Aansprakelijkheid

ASORECO levert de goederen en de diensten volgens de regels van kunst en standaarden die verwacht mogen worden van een professionele onderneming actief in de sector. De aansprakelijkheid van ASORECO strekt zich uit tot directe schade die rechtstreeks het gevolg is van de niet- of gebrekkige afhandeling van zijn dienstverlening, in de mate dat deze niet te wijten is aan een een tekortkoming van de OPDRACHTGEVER zelf of enige derde. In geen geval is ASORECO aansprakelijk voor enige indirecte schade.Behoudens ASORECO bewezen grove fout of ernstige nalatigheid in hoofde van ASORECO:is ASORECO nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de OPDRACHTGEVER of enige derdeis ASORECO nooit aansprakelijk voor enig verlies of corruptie van beelden/data, technisch defect van de goederen, diefstal van de goederen, stroompanne, netwerkstoringen, gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte bedrijfsschade, (potentiële) winst- en/of omzetderving, wijziging in atmosferische of weersomstandigheden, gebrekkige of onoordeelkundige handelingen van de OPDRACHTGEVER of enige derdeIndien ASORECO om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden zal de schade nooit hoger kunnen zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de goederen en diensten waarop het betrekking heeft.

15. Overmacht

De uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen wordt geheel of gedeeltelijk opgeschort wanneer één van de Partijen haar verplichtingen niet kan nakomen, en dit als gevolg  van overmacht of elke andere uitzonderlijke oorzaak buiten haar wil om zoals overheidsmaatregelen, beslaglegging, maatregelen van openbare orde, oorlog, brand, overstroming, ontploffing, staking, bedrijfsstoring, niet verkrijgen van eventuele vergunning, energiestoring, langdurige storing op het telecommunicatienetwerk of enige andere gebruikte communicatiesysteem, etcDe verhinderde Partij wordt, binnen de beperkingen van deze verhindering, vrijgesteld van het nakomen van haar verplichtingen.  Zij dient echter wel alles in het werk te stellen (best effort) om haar verplichtingen zo snel mogelijk na te komen, van zodra de oorzaak van de verhindering is weggevallen.De Partij die een omstandigheid van overmacht wil aanvoeren, moet onmiddellijk de andere Partij op de hoogte brengen van aanvang en de vermoedelijke afloop van dergelijke omstandigheid.

16. Vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst

Partijen kunnen een tussen hen afgesloten overeenkomst of bestelling ten alle tijde beëindigen met onmiddellijke uitwerking, zonder (bijkomende) ingebrekestelling en zonder betaling van schadevergoeding in de volgende gevallen:Niet nakomen van één van de Partijen, na voorafgaande ingebrekestelling met een hersteltermijn van 10 werkdagen, van één van de verplichtingen in de tussen Partijen afgesloten overeenkomst of bestelling behoudens overmachtFaillissement, vereffening, stopzetting van de activititeiten of aanvraag WCO van één van de PartijenGegronde twijfel dat één van de Partijen zijn verplichtingen niet zal nakomen (waarbij ASORECO als leverancier van de goederen en/of diensten in voorkomend geval kan vragen een zekerheidsstelling te verlenen op eerste verzoek).In geval van beëindiging door ASORECO worden alle vorderingen die ASORECO heeft op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar en maakt ASORECO voorbehoud voor het vorderen van een vergoeding voor alle geleden schade, kosten, interesten etc.

17. Niet-afwerving

De OPDRACHTGEVER of enige met haar verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen) of natuurlijk persoon, zal er zich van weerhouden om medewerkers (in dienstverband dan wel als zelfstandig) af te werven van ASORECO en dit voor een periode die eindigt 12 maanden na het einde van de overeenkomst tussen Partijen.Bij schending van deze verbintenis zal de OPDRACHTGEVER een forfaitair bedrag betalen van 25.000 Euro, waarbij ASORECO zich het recht voorbehoud om een hoger bedrag te eisen indien zij kan aantonen dat de geleden schade groter is.

18. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Partijen respecteren voor de verwerking van de persoonlijke gegevens de Belgische wetgeving inzake de bescherming van het privé-leven (Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR). De OPDRACHTGEVER is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. ASORECO is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.De OPDRACHTGEVER, als de verwerkingsverantwoordelijke, en ASORECO, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving  te zullen naleven. De klant vrijwaart ASORECO integraal voor alle aanspraken van derden in dit verband.

19. Privacy

In het gebruik van de beelden zullen de Partijen ten alle tijde waken over de privacy en de op dat moment toepasselijke rechtsregels terzake naleven.Qua privacy dient het volgende genoteerd te worden:voor de raadpleging van de beelden dient er gebruik gemaakt te worden van een persoonsgebonden log-in met paswoord;de beelden laten niet toe ‘persoonsgebonden kenmerken” zoals bijvoorbeeld de kleur van de iris, ... te herkennen;de beelden staan op een beveiligde externe https:// omgeving (FTP server);Er worden beelden (foto’s) genomen met een bepaalde frequentie, er is geen continue beeldopname (video recording) voorzien;Aan de ingang van de werf wordt door de OPDRACHTGEVER een aanplakkingsbiljet (dit wordt aangeleverd door de ASORECO) opgehangen om alle personen die de werf betreden te informeren dat er camera’s aanwezig zijn waarvan de beelden kunnen gebruikt worden voor opvolgings- en/of communicatiedoeleinden;Er kan op vraag van de OPDRACHTGEVER, maskering van personen en/of zones voorzien worden om resp gezichten en/of zones ‘wazig’ te maken (dit wordt ingesteld via de software) – afhankelijk van de gevraagde functionaliteit kunnen hier mogelijk extra kosten aan verbonden zijn;De doelstelling van het nemen van de beelden betreft geen actieve bewaking of beveiliging van de werf en derhalve is de camerawetgeving van 2007 niet van toepassing volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuw-aangiftesysteem-voor-bewakingscameras)

20. Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan de website www.c-site.eu kunnen cookies op de harde schijf van de computer of toestel geplaatst worden.  Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Cookies kunnen enkel een computer of een toestel en geen personen identificeren.Voor het gebruik van cookies kan de browser zodanig worden ingesteld dat er een waarschuwing wordt gegenereerd wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat een cookie bij het sluiten van de browser van de harde schijf wordt verwijderd. Dit heeft wel als impact dat bij de volgende log-in het paswoord opnieuw zal moeten ingegeven worden en dat eventueel bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven.Door het gebruik van het beveiligd gedeelte van de website www.c-site.eu is de OPDRACHTGEVER akkoord met het gebruik van cookies (zie ook de cookie policy op de website).

21. Bewijs/kennisgeving

De OPDRACHTGEVER aanvaardt dat elektronische communicatievormen zoals e-mail kunnen gebruikt worden in het kader van kennisgeving en bewijsvoering.  Het ontvangen van een e-mail op de server van de ontvanger geldt als kennisgeving per e-mail. Het ontbreken van bijvoorbeeld een handtekening doet niet af aan de geldigheid van bijvoorbeeld de offerte, de aanvaarding daarvan, het plaatsen van een bestelling etc.

22. Aantasting nietigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig en/of nietig zou verklaard worden, dan zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepassing van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op welke manier of gelijk welk moment door één van de Partijen om gelijk welk recht van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of uit te oefenen, kan nooit gezien worden als een verzaking hiervan en zal nooit de geldigheid hiervan aantasten.

23. Keuze van woonplaats

Voor de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden kiezen de Partijen woonplaats op de adressen van hun maatschappelijke zetel, behoudens anders overeengekomen.

24. Eerdere versies

Deze Algemene Voorwaarden vervangen eventuele vroegere versies van algemene voorwaarden die tussen Partijen van toepassing zouden geweest zijn.

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Voor de toepassing, interpretatie en uitvoering van de Algemene Voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing.In het geval van een geschil zullen Partijen trachten te komen tot een minnelijke oplossing.  Mocht zulke minnelijke oplossing uitblijven, zal elk geschil tussen Partijen aan de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Gent onderworpen worden, waarbij de procedure in de taal van de Algemene Voorwaarden gevoerd zal worden.
Bedankt, we hebben je aanvraag goed ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Volg ons