Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN/ CONDITIONS GENERALES

 1. Onze verkoopsvoorwaarden zijn hier vermeld.
 2. De goederen worden steeds verzonden voor rekening en risico van de koper.
 3. a) Zij blijven de eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling.
 4. b) In geval de goederen een gebrek vertonen, zijn de verplichtingen van de verkoper

beperkt tot herstelling of tot hun vervanging, met uitsluiting van welke

schadevergoeding ook.

 1. c) Onze waarborg & garanties beperken zich tot deze van onze leveranciers.

Goederen onder waarborg moeten geleverd worden in onze magazijnen samen met

betreffende factuur of leveringsnota.

De eventuele gebreken moeten voorafgaandelijk gemeld worden via aangetekend schrijven.

 1. d) Alle schadegevallen die buiten de garantie vallen zijn de verantwoordelijkheid van de koper of de huurder.

De koper of huurder kan deze op zijn naam verzekeren. Wij kunnen hiervoor de productcodes geven.

 1. e) Elke terugzending van goederen in opdracht van de koper moet voorafgaandelijk

aangevraagd worden. De goederen moeten nieuw zijn en in originele verpakking.

 1. De facturen zijn niet contant betaalbaar. Zij zijn onderworpen aan de BTW

of enige andere belasting die deze vervangt ten laste van de klant. Iedere andere aanvaarde

betalingswijze brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. De niet-betaling van een enkele

factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere,

zelfs niet vervallen facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling invorderbaar.

Mocht er een gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen

vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidstelling te verlenen.

 1. In geval van niet betaling van de factuur lopen de conventionele intresten vanaf de vervaldag

en zonder voorafgaande in  gebreke stelling tegen een rente van 12%.

Bovendien indien de factuur niet betaald

werd binnen de 15 dagen van een in gebreke-stelling, het nog verschuldigde bedrag zal verhoogd

zijn met 10 % ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, met een minimum

van 50 €. In geval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering

van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te

annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling.

 1. Asoreco behoudt het recht om een beperkt aantal foto’s en timelapses gemaakt voor de klant te gebruiken voor Asoreco’s marketing en promotie-doeleinden. Met oog voor de vertrouwelijkheid & privacy van haar klanten en afgebeelde projecten en omgevingen.
 2. Klachten dienen op straf van verval steeds schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na het betreffende voorval waarover de klacht zich uitspreekt.
 3. Tenzij wederzijdse en uitdrukkelijk geschreven overeenkomst zijn al onze verkopen afgesloten

onder deze verkoopsmodaliteiten, met uitsluiting van alle andere, voornamelijk van deze

uitgaande van onze klanten. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane

verbintenissen zijn bindend voor zover ze door ons schriftelijk worden bevestigd. Zoals details vermeld in het order.

Zelfs dan blijven de niet-gewijzigde algemene  voorwaarden van kracht.

 1. Ingeval van betwisting behoudt de verkoper het recht om zich tot iedere andere bevoegde

rechtbank te richten.